Polityka prywatności

Polityka prywatności

25 marca 2024

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych gromadzonych przez nas oraz o Twoich uprawnieniach wynikających z przepisów o ochronie danych, a zwłaszcza z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rozporządzenie (UE) 2016/679 – „RODO”).

1. Administrator i inspektor ochrony danych

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest:
New Wave International Cargo („NWIC”) – New Wave International Cargo Sp. z. o. o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie 02-653, Al. Niepodległości 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504367
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@newwaveic.com.
Strona internetowa: www.newwaveic.com

2. Jakie mam prawa jako osoba, której dane dotyczą?

Jako osoba, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

2.1 Prawo dostępu (art. 15 RODO): Masz prawo dowiedzieć się w dowolnym momencie o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, celach przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych oraz planowanym okresie przechowywania.

2.2 Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): Masz prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

2.3 Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO): Masz prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych. W szczególności jesteśmy zobowiązani jako administrator do usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych miało miejsce wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą teraz wycofałeś, i nie ma innej podstawy prawnej, która uzasadniałaby przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, i nie możemy udowodnić, że istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie Twoich danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
 • Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Pamiętaj, że prawo do usunięcia podlega ograniczeniom w następujących przypadkach, co oznacza, że usunięcie jest wykluczone:

 • Twoje dane osobowe są wykorzystywane do wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji.
 • Twoje dane osobowe służą do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
 • Twoje dane osobowe są wykorzystywane do realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej nam.
 • Twoje dane osobowe służą interesowi publicznemu w dziedzinie zdrowia publicznego.
 • Twoje dane osobowe są niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 • Twoje dane osobowe służą nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

2.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Masz również prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; w takim przypadku Twoje dane osobowe będą wyłączone z dalszego przetwarzania. Prawo to ma zastosowanie, jeżeli:

 • Kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych i musimy zweryfikować ich dokładność.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nielegalne, a Ty zamiast żądać usunięcia danych, prosisz o ograniczenie przetwarzania.
 • Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do realizacji określonych celów, ale nadal potrzebujesz tych danych osobowych do ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Wniesłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, i nie ustalono jeszcze, czy nasze uzasadnione podstawy przewyższają to sprzeciw.

2.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które dostarczyłeś nam jako administratorowi, w strukturalnym, powszechnie używanym formacie czytelnym maszynowo i przesłać je do innego administratora danych. Ponadto masz również prawo żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przetransferowane od nas do innego administratora danych, o ile jest to technicznie możliwe. Wymagania dla stosowania przenoszenia danych to:

 • Twoje dane osobowe są automatycznie przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub umowy.
 • Twoje dane osobowe nie służą do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
 • Twoje dane osobowe nie będą używane do wykonywania zadania w interesie publicznym.
 • Twoje dane osobowe nie służą do wykonania zadania, które jest wykonywane w ramach uprawnień urzędowych przekazanych nam.
 • Wykonanie Twojego prawa nie będzie ingerować w prawa i wolności innych osób.

2.6 Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO): Masz prawo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z powodu okoliczności wynikających z Twojej konkretnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania gdy przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Ponadto, masz również prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych opartemu na uzasadnionym interesie, w każdym indywidualnym przypadku sprawdzimy, czy możemy wykazać istnienie ważnych interesów, które przeważają nad Twoimi interesami i prawami oraz wolnościami. W przypadku braku ważnych interesów po naszej stronie lub gdy Twoje interesy oraz prawa i wolności przeważają nad naszymi, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Twoje dane osobowe są nadal wykorzystywane do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

2.7 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO): Masz również prawo w każdym czasie wnosić skargę do organu nadzorczego, zwłaszcza do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie jest sprzeczne z przepisami o ochronie danych.

2.8 Prawo do wycofania zgody (Art. 7 RODO): Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę bez podawania przyczyn i w sposób nieformalny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

3. Ogólne informacje dotyczące zagadnienia „cele”

Co do zasady przetwarzanie Twoich danych osobowych przez jest każdorazowo związane z określonym, jasnym i prawnie uzasadnionym celem, zdefiniowanym przed rozpoczęciem działalności przetwarzającej, zgodnie z zasadą ograniczenia celu określoną w art. 5 ust. 1 lit. b RODO. W dalszej części tej polityki prywatności, gdy cytowane jest działanie przetwarzania, zawarty jest również opis konkretnego celu.

4. Ogólne informacje dotyczące zagadnienia „podstawy prawne”

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z RODO. W związku z tym przetwarzanie twoich danych osobowych zawsze opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej. Artykuł 6 RODO definiuje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

4.1 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zgoda
Jeśli uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, przetwarzanie to będzie prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Poniższy przykład służy do wyjaśnienia tej podstawy prawnej: Otrzymujesz od nas reklamy drogą elektroniczną i/lub telefonicznie i wyraziłeś wcześniejszą zgodę.

Umowa lub działanie przedumowne
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy z Tobą lub do podjęcia działań przedumownych w odpowiedzi na twoją prośbę, podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Obowiązek prawny
W przypadkach, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, takie przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Interes życiowy
Jeśli przetwarzanie twoich danych osobowych jest konieczne do ochrony Twoich interesów życiowych lub interesów innej osoby, takie przetwarzanie jest przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Interes publiczny
W przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania zadania, które służy interesowi publicznemu lub w ramach wykonywania upoważnienia urzędowego delegowanego nam, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Interes prawny
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ochrony prawnego interesu naszej firmy lub trzeciej strony, a jednocześnie interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, które wymagają ochrony danych osobowych, nie przewyższają naszego legitimego interesu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.2 Podstawy prawne przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych

Jeśli w wyjątkowych przypadkach konieczne jest przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak:

 • dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego (np. kolor skóry lub specjalne języki),
 • dane dotyczące poglądów politycznych (np. członkostwo w partii politycznej),
 • dane dotyczące przekonań religijnych lub filozoficznych (np. przynależność do sekty),
 • dane dotyczące członkostwa w związkach zawodowych,
 • dane genetyczne,
 • dane biometryczne (np. odciski palców lub fotografie),
 • dane dotyczące zdrowia (np. numery identyfikacyjne dotyczące niepełnosprawności) lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej,

to przetwarzanie to opiera się na jednej z następujących podstaw prawnych, zdefiniowanych w art. 9 RODO:

Wyraźna zgoda

Jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na przetwarzanie powyższych kategorii danych osobowych, stanowi to podstawę prawną przetwarzania zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Realizacja obowiązków wynikających z praw socjalnych i prawa pracy

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych związanych z Tobą jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z praw socjalnych lub prawa pracy, podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Ochrona interesów życiowych

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych związanych z Tobą jest konieczne w celu ochrony twoich interesów życiowych lub interesów innej osoby, takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c RODO.

Jawnie publiczne dane

Jeśli przetwarzane są szczególne kategorie Twoich danych osobowych, które wcześniej zostały ujawnione publicznie przez ciebie, przetwarzanie tych danych opiera się na art. 9 ust. 2 lit. e RODO.

Ustanawianie / wykonywanie / obrona roszczeń prawnych

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych związanych z Tobą służy nam do ustanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Istotny interes publiczny

W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie w celu ochrony istotnego interesu publicznego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, przetwarzanie to opiera się na art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Ocena zdolności do pracy lub inne cele medyczne, takie jak opieka zdrowotna

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie wynika z przepisu prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego lub umowy zawartej z przedstawicielem zawodu medycznego i jest przeprowadzane w celu profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, opieki lub leczenia w dziedzinie zdrowia lub społecznego lub zarządzania systemami i usługami w dziedzinie zdrowia lub społecznego, to przetwarzanie to opiera się na art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie jest konieczne ze względu na powody zdrowia publicznego, w tym ochronę przed zagrożeniami zdrowotnymi na skalę międzynarodową, takimi jak pandemie, to przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO. 

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie wynika z prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, które przewiduje przetwarzanie w celach archiwalnych, naukowych lub historycznych badań lub celów statystycznych w interesie publicznym, to przetwarzanie to opiera się na art. 9 ust. 2 lit. j RODO.

5. Ogólne informacje dotyczące tematu „obowiązek przechowywania danych i terminy ich usuwania”

Chyba że stanowi inaczej, usuwamy dane osobowe zgodnie z art. 17 RODO lub ograniczamy ich przetwarzanie zgodnie z art. 18 RODO. Poza określonymi okresami przechowywania, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do spełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Dane osobowe, które nie są już potrzebne po osiągnięciu celu, regularnie są usuwane, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne przez ograniczony czas, który może wynikać z innych prawnie dozwolonych celów.

6. Ogólne informacje na temat „udostępniania danych osobowych”

Odbiorca Twoich danych
Zasadniczo nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych użytkowników. Przekazanie danych osobowych osobom trzecim poza zakresem opisanym w niniejszej polityce prywatności będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do przetwarzania usługi, której konkretne żądanie dotyczy. W tym celu współpracujemy z dostawcami usług w obszarach takich jak marketing, sprzedaż, informatyka, logistyka i zasoby ludzkie, między innymi. Wybieramy tych dostawców usług bardzo starannie. W innych przypadkach przekazujemy dane organom rządowym, które o to proszą. Jednakże dzieje się to tylko wtedy, gdy istnieje obowiązek prawny, na przykład w przypadku istnienia decyzji sądowej.

Miejsca przetwarzania Twoich danych osobowych
Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane w Polsce (UE/EEE).

7. Ciasteczka (Cookies)

7.1 Ogólne informacje na temat „ciasteczek”

Korzystamy z plików cookie na naszej stronie internetowej. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twardym dysku w zgodności z przeglądarką, którą używasz, i przez które pewne informacje przekazywane są na stronę internetową, która ustawia ciasteczko. Wiele z ciasteczek, których używamy, jest usuwanych po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesji). Inne ciasteczka pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas kolejnej wizyty (ciasteczka trwałe).

Na naszej stronie internetowej używane są ciasteczka w celach różnego rodzaju. Dla lepszego zrozumienia, każde ciasteczko zostało przypisane do jednej z następujących kategorii:

Konieczne technicznie

Ciasteczka należące do tej kategorii są niezbędne do zapewnienia podstawowej funkcjonalności i/lub bezpieczeństwa tej strony internetowej.

Funkcjonalność

Ciasteczka tej kategorii są używane do zwiększenia komfortu użytkownika, np. poprzez przechowywanie preferencji, takich jak ustawienia języka, dostosowania rozmiaru tekstu, nazw użytkowników czy ustawień lokalnych.

Marketing

Te ciasteczka są używane przez reklamodawców do wyświetlania reklam, które są istotne dla ich potencjalnych klientów.

Wydajność i analiza

Ten rodzaj ciasteczka służy nam do analizowania użytkowania strony internetowej w celu pomiaru i poprawy jej wydajności.

W ustawieniach przeglądarki, którą używasz, masz możliwość odrzucenia akceptacji ciasteczek lub na przykład ograniczenia tej odmowy do ciasteczek od innych stron, tzw. ciasteczek stron trzecich. Jednakże ustawienia przeglądarki, które wybrałeś, mogą sprawić, że nie będziesz mógł/a korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Tutaj znajdziesz dalsze informacje na temat zarządzania ciasteczkami w odpowiednich przeglądarkach:

8. Lista podmiotów przetwarzających dane osobowe

Lista podmiotów będących właścicielami narzędzi przetwarzających dane osobowe wraz z pełnymi danymi teleadresowymi:

 • WordPress:
  Właściciel: Automattic Inc.
  Adres: 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA
  Strona internetowa: wordpress.com
 • Google Analytics:
  Właściciel: Google LLC
  Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Strona internetowa: analytics.google.com
 • Facebook:
  Właściciel: Meta Platforms, Inc. (dawniej Facebook, Inc.)
  Adres: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
  Strona internetowa: facebook.com
 • Instagram:
  Właściciel: Meta Platforms, Inc.
  Adres: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
  Strona internetowa: instagram.com
 • Threads:
  Właściciel: Meta Platforms, Inc. (dawniej Facebook, Inc.)
  Adres: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
  Strona internetowa: threads.net
 • Google AdWords (obecnie Google Ads):
  Właściciel: Google LLC
  Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Strona internetowa: ads.google.com
 • Google Display Network:
  Właściciel: Google LLC
  Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Strona internetowa: ads.google.com
 • Google PMax (prawdopodobnie Google PageMax):
  Właściciel: Google LLC
  Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Google Tag Manager:
  Właściciel: Google LLC
  Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Strona internetowa: tagmanager.google.com
 • Salesforce:
  Właściciel: Salesforce.com, Inc.
  Adres: The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA
  Strona internetowa: salesforce.com
 • TMW:
  Właściciel: TMW Systems, Inc. (część Trimble)
  Adres: 6085 Parkland Blvd., Suite 330, Mayfield Heights, OH 44124, USA
  Strona internetowa: tmwsystems.com
 • CargoWise One:
  Właściciel: WiseTech Global Limited
  Adres: Level 12, 100 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia
  Strona internetowa: wisetechglobal.com
 • SpeedTrans:
  Właściciel: Maciosoft Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Adres: Grodziska 23, 96-321 Musuły, Polska
  Strona internetowa: listprzewozowy.com.pl/
 • Freshdesk:
  Właściciel: Freshworks Inc.
  Adres: 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403, USA
  Strona internetowa: freshdesk.com
 • LinkedIn:
  Właściciel: Microsoft Corporation
  Adres: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
  Strona internetowa: linkedin.com
 • E-container
  Właściciel: RRMEDIA SP. Z O.O.
  Adres: UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO 31 LOK.328 81-156 GDYNIA
  Strona internetowa: e-containers.eu
 • Trans.eu
  Właściciel: Trans.eu Group S.A.
  Adres: ul. Racławicka 2-4 53-146 Wrocław
  Strona internetowa: trans.eu
 • Winsadib
  Właściciel: Andrzej Huzar Huzar Software
  Adres: ul. Tczewska 14 51-429 Wrocław
  Strona internetowa: huzar.pl
 • Wyjątkowy-prezent
  Właściciel: Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o.
  Adres: ul. Edwarda Jelinka 27 01-646 Warszawa
  Strona internetowa: wyjatkowyprezent.pl
 • Notino
  Właściciel: Notino, s.r.o
  Adres: Londýnské náměstí 881/6 63900 Brno, Czechy
  Strona internetowa: notino.pl
 • Timocom
  Właściciel: TIMOCOM Sp. z o.o.
  Adres: ul. Powstańców Śląskich 15 53-332 Wrocław
  Strona internetowa: timocom.pl
 • Transporeon
  Właściciel: Transporeon GmbH
  Adres: Heidenheimer Straße 55/1 89075 Ulm Germany
  Strona internetowa: transporeon.com
 • Mailchimp
  Właściciel: Intuit Mailchimp
  Adres: 405 N Angier Ave. NE Atlanta, GA 30308 USA
  Strona internetowa: mailchimp.com
 • Zapier
  Właściciel: Zapier, Inc.
  Adres: 548 Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401
  Strona internetowa: zapier.com
 • RMIS i TruckStop
  Właściciel: Internet Truckstop Group, LLC
  Adres: 1444 S. Entertainment Avenue., Suite 110, Boise, ID 83709
  Strona internetowa: truckstop.com
 • Prezent Idealny
  Właściciel: BonCard Polska Sp. z o.o.
  Adres: ul. Starołęcka 7 61-361 Poznań
  Strona internetowa: prezentidealny.com
 • SHIPPEO
  Właściciel: Shippeo
  Adres: 60-62 rue d’Hauteville, 75010 Paris, France
  Strona internetowa: shippeo.com
 • Windward
  Właściciel: Windward Ltd.
  Adres: 2 Hashlosha St., Tel Aviv, Israel
  Strona internetowa: windward.ai
 • Insert
  Właściciel: InsERT S.A.
  Adres: ul. Jerzmanowska 2 54-519 Wrocław
  Strona internetowa: insert.com.pl
 • OpenPhone
  Właściciel: DP-Dock GmbH
  Adres: Ballindamm 39, 20095 Hamburg, Germany
  Strona internetowa: openphone.com
 • UPS
  Właściciel: UPS Polska sp. z o.o.
  Adres: ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa
  Strona internetowa: ups.com
 • POWER DAT
  Właściciel: DAT Solutions
  Adres: PO Box 783801 PHILADELPHIA, PA 19178-3801
  Strona internetowa: dat.com
 • DocuSign
  Właściciel: DocuSign Inc
  Adres: 221 Main St Ste 1550, San Francisco, California, 94105-1947
  Strona internetowa: docusign.com
 • Quickbook
  Właściciel: Intuit Inc.
  Adres: Mountain View, 2700 Coast Ave, United States
  Strona internetowa: quickbooks.intuit.com
 • S-net
  Właściciel: S-NET Communications, Inc.
  Adres: 1100 Woodfield Rd, Suite 101 Schaumburg, IL 60173
  Strona internetowa: snetconnect.com
 • Wirtualna-centrala
  Właściciel: VoxNet Sp. z o.o. sp.
  Adres: ul. Sztygarów 2, 41-807 Zabrze
  Strona internetowa: alekontakt.pl
 • GIFT MALL POLAND Sp z o.o.
  Właściciel: GIFT MALL POLAND Sp z o.o.
  Adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
  Strona internetowa:
  https://giftmall.pl/

New Wave International Cargo
W zakresie Globalnej Ochrony Danych Osobowych

25 marca 2024

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych gromadzonych przez nas oraz o Twoich uprawnieniach wynikających z przepisów o ochronie danych, a zwłaszcza z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rozporządzenie (UE) 2016/679 – „RODO”).

1. Administrator i inspektor ochrony danych

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest:
New Wave International Cargo („NWIC”) – New Wave International Cargo Sp. z. o. o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie 02-653, Al. Niepodległości 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504367
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@newwaveic.com.
Strona internetowa: www.newwaveic.com

2. Jakie mam prawa jako osoba, której dane dotyczą?

Jako osoba, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

2.1 Prawo dostępu (art. 15 RODO): Masz prawo dowiedzieć się w dowolnym momencie o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, celach przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych oraz planowanym okresie przechowywania.

2.2 Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): Masz prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

2.3 Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO): Masz prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych. W szczególności jesteśmy zobowiązani jako administrator do usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych miało miejsce wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą teraz wycofałeś, i nie ma innej podstawy prawnej, która uzasadniałaby przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, i nie możemy udowodnić, że istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie Twoich danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
 • Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Pamiętaj, że prawo do usunięcia podlega ograniczeniom w następujących przypadkach, co oznacza, że usunięcie jest wykluczone:

 • Twoje dane osobowe są wykorzystywane do wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji.
 • Twoje dane osobowe służą do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
 • Twoje dane osobowe są wykorzystywane do realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej nam.
 • Twoje dane osobowe służą interesowi publicznemu w dziedzinie zdrowia publicznego.
 • Twoje dane osobowe są niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 • Twoje dane osobowe służą nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

2.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Masz również prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; w takim przypadku Twoje dane osobowe będą wyłączone z dalszego przetwarzania. Prawo to ma zastosowanie, jeżeli:

 • Kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych i musimy zweryfikować ich dokładność.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nielegalne, a Ty zamiast żądać usunięcia danych, prosisz o ograniczenie przetwarzania.
 • Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do realizacji określonych celów, ale nadal potrzebujesz tych danych osobowych do ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Wniesłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, i nie ustalono jeszcze, czy nasze uzasadnione podstawy przewyższają to sprzeciw.

2.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które dostarczyłeś nam jako administratorowi, w strukturalnym, powszechnie używanym formacie czytelnym maszynowo i przesłać je do innego administratora danych. Ponadto masz również prawo żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przetransferowane od nas do innego administratora danych, o ile jest to technicznie możliwe. Wymagania dla stosowania przenoszenia danych to:

 • Twoje dane osobowe są automatycznie przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub umowy.
 • Twoje dane osobowe nie służą do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
 • Twoje dane osobowe nie będą używane do wykonywania zadania w interesie publicznym.
 • Twoje dane osobowe nie służą do wykonania zadania, które jest wykonywane w ramach uprawnień urzędowych przekazanych nam.
 • Wykonanie Twojego prawa nie będzie ingerować w prawa i wolności innych osób.

2.6 Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO): Masz prawo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z powodu okoliczności wynikających z Twojej konkretnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania gdy przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Ponadto, masz również prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych opartemu na uzasadnionym interesie, w każdym indywidualnym przypadku sprawdzimy, czy możemy wykazać istnienie ważnych interesów, które przeważają nad Twoimi interesami i prawami oraz wolnościami. W przypadku braku ważnych interesów po naszej stronie lub gdy Twoje interesy oraz prawa i wolności przeważają nad naszymi, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Twoje dane osobowe są nadal wykorzystywane do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

2.7 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO): Masz również prawo w każdym czasie wnosić skargę do organu nadzorczego, zwłaszcza do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie jest sprzeczne z przepisami o ochronie danych.

2.8 Prawo do wycofania zgody (Art. 7 RODO): Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę bez podawania przyczyn i w sposób nieformalny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

3. Ogólne informacje dotyczące zagadnienia „cele”

Co do zasady przetwarzanie Twoich danych osobowych przez jest każdorazowo związane z określonym, jasnym i prawnie uzasadnionym celem, zdefiniowanym przed rozpoczęciem działalności przetwarzającej, zgodnie z zasadą ograniczenia celu określoną w art. 5 ust. 1 lit. b RODO. W dalszej części tej polityki prywatności, gdy cytowane jest działanie przetwarzania, zawarty jest również opis konkretnego celu.

4. Ogólne informacje dotyczące zagadnienia „podstawy prawne”

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z RODO. W związku z tym przetwarzanie twoich danych osobowych zawsze opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej. Artykuł 6 RODO definiuje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

4.1 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zgoda
Jeśli uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, przetwarzanie to będzie prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Poniższy przykład służy do wyjaśnienia tej podstawy prawnej: Otrzymujesz od nas reklamy drogą elektroniczną i/lub telefonicznie i wyraziłeś wcześniejszą zgodę.

Umowa lub działanie przedumowne
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy z Tobą lub do podjęcia działań przedumownych w odpowiedzi na twoją prośbę, podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Obowiązek prawny
W przypadkach, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, takie przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Interes życiowy
Jeśli przetwarzanie twoich danych osobowych jest konieczne do ochrony Twoich interesów życiowych lub interesów innej osoby, takie przetwarzanie jest przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Interes publiczny
W przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania zadania, które służy interesowi publicznemu lub w ramach wykonywania upoważnienia urzędowego delegowanego nam, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Interes prawny
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ochrony prawnego interesu naszej firmy lub trzeciej strony, a jednocześnie interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, które wymagają ochrony danych osobowych, nie przewyższają naszego legitimego interesu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.2 Podstawy prawne przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych

Jeśli w wyjątkowych przypadkach konieczne jest przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak:

 • dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego (np. kolor skóry lub specjalne języki),
 • dane dotyczące poglądów politycznych (np. członkostwo w partii politycznej),
 • dane dotyczące przekonań religijnych lub filozoficznych (np. przynależność do sekty),
 • dane dotyczące członkostwa w związkach zawodowych,
 • dane genetyczne,
 • dane biometryczne (np. odciski palców lub fotografie),
 • dane dotyczące zdrowia (np. numery identyfikacyjne dotyczące niepełnosprawności) lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej,

to przetwarzanie to opiera się na jednej z następujących podstaw prawnych, zdefiniowanych w art. 9 RODO:

Wyraźna zgoda

Jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na przetwarzanie powyższych kategorii danych osobowych, stanowi to podstawę prawną przetwarzania zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Realizacja obowiązków wynikających z praw socjalnych i prawa pracy

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych związanych z Tobą jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z praw socjalnych lub prawa pracy, podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Ochrona interesów życiowych

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych związanych z Tobą jest konieczne w celu ochrony twoich interesów życiowych lub interesów innej osoby, takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c RODO.

Jawnie publiczne dane

Jeśli przetwarzane są szczególne kategorie Twoich danych osobowych, które wcześniej zostały ujawnione publicznie przez ciebie, przetwarzanie tych danych opiera się na art. 9 ust. 2 lit. e RODO.

Ustanawianie / wykonywanie / obrona roszczeń prawnych

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych związanych z Tobą służy nam do ustanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Istotny interes publiczny

W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie w celu ochrony istotnego interesu publicznego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, przetwarzanie to opiera się na art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Ocena zdolności do pracy lub inne cele medyczne, takie jak opieka zdrowotna

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie wynika z przepisu prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego lub umowy zawartej z przedstawicielem zawodu medycznego i jest przeprowadzane w celu profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, opieki lub leczenia w dziedzinie zdrowia lub społecznego lub zarządzania systemami i usługami w dziedzinie zdrowia lub społecznego, to przetwarzanie to opiera się na art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie jest konieczne ze względu na powody zdrowia publicznego, w tym ochronę przed zagrożeniami zdrowotnymi na skalę międzynarodową, takimi jak pandemie, to przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO. 

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie wynika z prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, które przewiduje przetwarzanie w celach archiwalnych, naukowych lub historycznych badań lub celów statystycznych w interesie publicznym, to przetwarzanie to opiera się na art. 9 ust. 2 lit. j RODO.

5. Ogólne informacje dotyczące tematu „obowiązek przechowywania danych i terminy ich usuwania”

Chyba że stanowi inaczej, usuwamy dane osobowe zgodnie z art. 17 RODO lub ograniczamy ich przetwarzanie zgodnie z art. 18 RODO. Poza określonymi okresami przechowywania, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do spełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Dane osobowe, które nie są już potrzebne po osiągnięciu celu, regularnie są usuwane, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne przez ograniczony czas, który może wynikać z innych prawnie dozwolonych celów.

6. Ogólne informacje na temat „udostępniania danych osobowych”

Odbiorca Twoich danych
Zasadniczo nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych użytkowników. Przekazanie danych osobowych osobom trzecim poza zakresem opisanym w niniejszej polityce prywatności będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do przetwarzania usługi, której konkretne żądanie dotyczy. W tym celu współpracujemy z dostawcami usług w obszarach takich jak marketing, sprzedaż, informatyka, logistyka i zasoby ludzkie, między innymi. Wybieramy tych dostawców usług bardzo starannie. W innych przypadkach przekazujemy dane organom rządowym, które o to proszą. Jednakże dzieje się to tylko wtedy, gdy istnieje obowiązek prawny, na przykład w przypadku istnienia decyzji sądowej.

Miejsca przetwarzania Twoich danych osobowych
Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane w Polsce (UE/EEE).

7. Ciasteczka (Cookies)

7.1 Ogólne informacje na temat „ciasteczek”

Korzystamy z plików cookie na naszej stronie internetowej. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twardym dysku w zgodności z przeglądarką, którą używasz, i przez które pewne informacje przekazywane są na stronę internetową, która ustawia ciasteczko. Wiele z ciasteczek, których używamy, jest usuwanych po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesji). Inne ciasteczka pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas kolejnej wizyty (ciasteczka trwałe).

Na naszej stronie internetowej używane są ciasteczka w celach różnego rodzaju. Dla lepszego zrozumienia, każde ciasteczko zostało przypisane do jednej z następujących kategorii:

Konieczne technicznie

Ciasteczka należące do tej kategorii są niezbędne do zapewnienia podstawowej funkcjonalności i/lub bezpieczeństwa tej strony internetowej.

Funkcjonalność

Ciasteczka tej kategorii są używane do zwiększenia komfortu użytkownika, np. poprzez przechowywanie preferencji, takich jak ustawienia języka, dostosowania rozmiaru tekstu, nazw użytkowników czy ustawień lokalnych.

Marketing

Te ciasteczka są używane przez reklamodawców do wyświetlania reklam, które są istotne dla ich potencjalnych klientów.

Wydajność i analiza

Ten rodzaj ciasteczka służy nam do analizowania użytkowania strony internetowej w celu pomiaru i poprawy jej wydajności.

W ustawieniach przeglądarki, którą używasz, masz możliwość odrzucenia akceptacji ciasteczek lub na przykład ograniczenia tej odmowy do ciasteczek od innych stron, tzw. ciasteczek stron trzecich. Jednakże ustawienia przeglądarki, które wybrałeś, mogą sprawić, że nie będziesz mógł/a korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Tutaj znajdziesz dalsze informacje na temat zarządzania ciasteczkami w odpowiednich przeglądarkach:

8. Lista podmiotów przetwarzających dane osobowe

Lista podmiotów będących właścicielami narzędzi przetwarzających dane osobowe wraz z pełnymi danymi teleadresowymi:

 • WordPress:
  Właściciel: Automattic Inc.
  Adres: 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA
  Strona internetowa: wordpress.com
 • Google Analytics:
  Właściciel: Google LLC
  Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Strona internetowa: analytics.google.com
 • Facebook:
  Właściciel: Meta Platforms, Inc. (dawniej Facebook, Inc.)
  Adres: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
  Strona internetowa: facebook.com
 • Instagram:
  Właściciel: Meta Platforms, Inc.
  Adres: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
  Strona internetowa: instagram.com
 • Threads:
  Właściciel: Meta Platforms, Inc. (dawniej Facebook, Inc.)
  Adres: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
  Strona internetowa: threads.net
 • Google AdWords (obecnie Google Ads):
  Właściciel: Google LLC
  Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Strona internetowa: ads.google.com
 • Google Display Network:
  Właściciel: Google LLC
  Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Strona internetowa: ads.google.com
 • Google PMax (prawdopodobnie Google PageMax):
  Właściciel: Google LLC
  Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Google Tag Manager:
  Właściciel: Google LLC
  Adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Strona internetowa: tagmanager.google.com
 • Salesforce:
  Właściciel: Salesforce.com, Inc.
  Adres: The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA
  Strona internetowa: salesforce.com
 • TMW:
  Właściciel: TMW Systems, Inc. (część Trimble)
  Adres: 6085 Parkland Blvd., Suite 330, Mayfield Heights, OH 44124, USA
  Strona internetowa: tmwsystems.com
 • CargoWise One:
  Właściciel: WiseTech Global Limited
  Adres: Level 12, 100 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060, Australia
  Strona internetowa: wisetechglobal.com
 • SpeedTrans:
  Właściciel: Maciosoft Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Adres: Grodziska 23, 96-321 Musuły, Polska
  Strona internetowa: listprzewozowy.com.pl/
 • Freshdesk:
  Właściciel: Freshworks Inc.
  Adres: 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403, USA
  Strona internetowa: freshdesk.com
 • LinkedIn:
  Właściciel: Microsoft Corporation
  Adres: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
  Strona internetowa: linkedin.com
 • GiftMall:
  Właściciel:
  Adres:
  Strona internetowa:
 • E-container
  Właściciel: RRMEDIA SP. Z O.O.
  Adres: UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO 31 LOK.328 81-156 GDYNIA
  Strona internetowa: e-containers.eu
 • Trans.eu
  Właściciel: Trans.eu Group S.A.
  Adres: ul. Racławicka 2-4 53-146 Wrocław
  Strona internetowa: trans.eu
 • Winsadib
  Właściciel: Andrzej Huzar Huzar Software
  Adres: ul. Tczewska 14 51-429 Wrocław
  Strona internetowa: huzar.pl
 • Wyjątkowy-prezent
  Właściciel: Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o.
  Adres: ul. Edwarda Jelinka 27 01-646 Warszawa
  Strona internetowa: wyjatkowyprezent.pl
 • Notino
  Właściciel: Notino, s.r.o
  Adres: Londýnské náměstí 881/6 63900 Brno, Czechy
  Strona internetowa: notino.pl
 • Timocom
  Właściciel: TIMOCOM Sp. z o.o.
  Adres: ul. Powstańców Śląskich 15 53-332 Wrocław
  Strona internetowa: timocom.pl
 • Transporeon
  Właściciel: Transporeon GmbH
  Adres: Heidenheimer Straße 55/1 89075 Ulm Germany
  Strona internetowa: transporeon.com
 • Mailchimp
  Właściciel: Intuit Mailchimp
  Adres: 405 N Angier Ave. NE Atlanta, GA 30308 USA
  Strona internetowa: mailchimp.com
 • Zapier
  Właściciel: Zapier, Inc.
  Adres: 548 Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401
  Strona internetowa: zapier.com
 • RMIS i TruckStop
  Właściciel: Internet Truckstop Group, LLC
  Adres: 1444 S. Entertainment Avenue., Suite 110, Boise, ID 83709
  Strona internetowa: truckstop.com
 • Prezent Idealny
  Właściciel: BonCard Polska Sp. z o.o.
  Adres: ul. Starołęcka 7 61-361 Poznań
  Strona internetowa: prezentidealny.com
 • SHIPPEO
  Właściciel: Shippeo
  Adres: 60-62 rue d’Hauteville, 75010 Paris, France
  Strona internetowa: shippeo.com
 • Windward
  Właściciel: Windward Ltd.
  Adres: 2 Hashlosha St., Tel Aviv, Israel
  Strona internetowa: windward.ai
 • Insert
  Właściciel: InsERT S.A.
  Adres: ul. Jerzmanowska 2 54-519 Wrocław
  Strona internetowa: insert.com.pl
 • OpenPhone
  Właściciel: DP-Dock GmbH
  Adres: Ballindamm 39, 20095 Hamburg, Germany
  Strona internetowa: openphone.com
 • UPS
  Właściciel: UPS Polska sp. z o.o.
  Adres: ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa
  Strona internetowa: ups.com
 • POWER DAT
  Właściciel: DAT Solutions
  Adres: PO Box 783801 PHILADELPHIA, PA 19178-3801
  Strona internetowa: dat.com
 • DocuSign
  Właściciel: DocuSign Inc
  Adres: 221 Main St Ste 1550, San Francisco, California, 94105-1947
  Strona internetowa: docusign.com
 • Quickbook
  Właściciel: Intuit Inc.
  Adres: Mountain View, 2700 Coast Ave, United States
  Strona internetowa: quickbooks.intuit.com
 • S-net
  Właściciel: S-NET Communications, Inc.
  Adres: 1100 Woodfield Rd, Suite 101 Schaumburg, IL 60173
  Strona internetowa: snetconnect.com
 • Wirtualna-centrala
  Właściciel: VoxNet Sp. z o.o. sp.
  Adres: ul. Sztygarów 2, 41-807 Zabrze
  Strona internetowa: alekontakt.pl
 • GIFT MALL POLAND Sp z o.o.
  Właściciel: GIFT MALL POLAND Sp z o.o.
  Adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
  Strona internetowa:
  https://giftmall.pl/

New Wave International Cargo
W zakresie Globalnej Ochrony Danych Osobowych